FORGOT YOUR DETAILS?

ONZE VISIE

Campus Redingenhof brengt leerlingen VER! Wij koesteren de waarde van goed onderwijs, waar we groei stimuleren, uitdaging omarmen en onze vooruitgang tastbaar maken.

In Campus Redingenhof is de kern van ons handelen en onze besluitvorming geworteld op drie fundamentele waarden: Verantwoordelijkheid, engagement en respect. We geloven dat deze waarden de pijlers zijn om te ontwikkelen tot een sterke, inclusieve en progressieve jongere.

We erkennen dat ieder individu een rol speelt in de maatschappij waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor onze acties, maar ook proactief bijdragen aan ieders welzijn.

Wij gaan verder dan een passieve deelname en vragen een actieve betrokkenheid bij taken. Door ons engagement tonen we onze toewijding aan het welzijn en groei van onszelf en de anderen.

We tonen altijd respect voor elkaar, voor onze omgeving en voor de diversiteit van ideeën en meningen. Dit is de basis voor vertrouwen, openheid en groei.

Onze visie strekt zich verder uit dan deze drie waarden. We geloven in de kracht van groei en zelfontplooiing. Daarom stimuleren we groei, zowel persoonlijk als collectief. We zien uitdagingen als leerkansen om te kunnen evolueren. Daarom dagen we uit en moedigen we kritisch denken aan, zodat elk individu zijn of haar grenzen kan verleggen.

Ten slotte meten we leerwinst aan de hand van permanente evaluatie en reflectie, niet om te labelen of te beperken, maar om inzicht te krijgen in onze vooruitgang om verdere groei en ontwikkeling mogelijk te maken.

Visie op de begeleiding van de lerende

Elke concretisering van de visie op onze school vertrekt vanuit de schoolvisie VER. We willen elke leerling ver brengen. Al onze leerlingen, ongeacht hun herkomst, voorkennis, rugzakjes, capaciteiten of noden, kunnen zich optimaal ontwikkelen op onze school.

Dit impliceert dat onze leerkrachten en ons volledige schoolteam doordrongen zijn van het feit dat iedereen een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van jongeren. Want school is immers niet alleen een leeromgeving, maar ook een leefomgeving waar maximale leerwinst, totale ontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden centraal staan.

Samen maken we werk van zorg voor iedereen, in elke les! Met ‘samen’ bedoelen we de thuisomgeving, de leerkrachten en de leerlingen. We bieden brede zorgmaatregelen aan waarop alle leerlingen recht hebben. We kunnen dit als school echter niet alleen, we rekenen hierbij ook op het engagement van de thuisomgeving én de leerling zelf.

Onze begeleiding en ons zorgbeleid vertaalt zich in een leerlinggerichte aanpak, gebaseerd op drie grote pijlers:
- Wat zijn de kwaliteiten van onze leerlingen en hoe kunnen we deze ontplooien?
- Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen en hoe kunnen we deze ondersteunen?
- Wat zijn de noden en sterktes van onze leerlingen en hoe kunnen we hier klassikaal en schoolgebonden op inzetten?

Om dit te realiseren, blijven we inzetten op:
- Overleg (kernteams, begeleidende klassenraad, oudercontact...)
- Vernieuwing (brede zorg, communicatietechnieken (LSCI), ...)
- Duidelijkheid (structureren en formaliseren)
- Samenwerking (ouders, CLB, externe partners...)
- Professionalisering (ondersteunen en sterker maken van het schoolteam, Gelijke Onderwijskansen…)
- Reflectie en bijsturing

Soms heeft een leerling méér zorg nodig. In dat geval zoekt het team begeleiding mee naar oplossingen.
- Interne leerlingenbegeleiding (ILB)
- Gelijke Onderwijskansen (GOK)
- Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
- ONW - ondersteuningsnetwerk
- Life Space Crisis Intervention (LSCI)

- …

Via 4 begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, socio-emotionele ondersteuning en gezondheid streven we ernaar al onze leerlingen de uitdagende 21ste eeuw in te sturen met voldoende concrete kennis, inzicht in hun eigen kwaliteiten, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.
“Wie zich gedragen voelt, landt VER.“ Dit geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze leerkrachten.

TOP