FORGOT YOUR DETAILS?

SCHOOLAGENDA

SCHOOLAGENDA

Toelichting

De schoolagenda is één van belangrijkste werkinstrumenten bij de dagelijkse werking van de school.

De agenda is op de eerste plaats een planningsinstrument voor de leerlingen: de leerling noteert voor elk lesuur het lesonderwerp en de taken en/of studieopdrachten die hiervoor moeten worden uitgevoerd.

Daarnaast is de agenda ook het eerste communicatiemiddel tussen de ouders en de school. Indien een leraar de ouders wenst te informeren over de studiehouding of het gedrag van de leerling, doe zij/hij dit via de agenda. Ook de studieresultaten (resultaten van taken en toetsen) worden door de leraar achteraan in de agenda genoteerd zodat de ouders hier op elk moment een overzicht van hebben.

Ook de opvoeders en de leerlingenbegeleiding gebruiken de agenda als registratie- en communicatiemiddel, en noteren hierin de de datum, het uur en de reden van het laatkomen, de ontvangst en wettiging van afwezigheden en eventuele sancties die gegeven worden. Via de agenda wordt ook verwezen naar brieven die met de leerlingen worden meegegeven.Ook ouders kunnen via de agenda een mededeling doen of een vraag stellen aan de leraren, opvoeders en de directie. Voor deze mededelingen is ruimte voorzien bij het einde van elke week, onderaan op de pagina.

De klassenleraar kijkt na of de leerling haar/zijn agenda correct en volledig invult. Wij vragen de ouders om de agenda van hun dochter/zoon wekelijks na te kijken en te handtekenen.

TOP